Közérdekű adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

1. Szervezetei, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok:

A Társaság elnevezése: Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített elnevezése: Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.
Telephely:
Adószám: 29147542-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-380926
TEÁOR kód: 7022’ 08
Elektronikus levélcím: info@mfoi.org
Honlap: https://mfoi.org
Alapító Okirat: Letöltés PDF formátumban

A Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója: A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet XIII. pont 1. alpontja alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium gyakorolja.

II. A szervezeti struktúra

A Társaság szervezeti struktúráját, az egyes szervezeti egységeket és azok feladatait a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

III. A szervezet vezetői

A Társaság vezető tisztségviselője: Dr. Petri Bernadett, ügyvezető

A szervezeti egységek vezetői és elérhetőségeik.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.

Letöltés PDF formátumban – 2023.10.24.

Letöltés PDF formátumban – 2023.08.01.

Letöltés PDF formátumban – 2023.04.12.

Letöltés PDF formátumban – 2023.02.12.

Letöltés PDF formátumban – 2021.09.06.

Letöltés PDF formátumban – 2021.02.09.

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók [2009. évi CXXII. Törvény 2. § (2)].

Letöltés PDF formátumban

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

Nincs

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Nincs

1.5. Lapok

I. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Nincs

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A társaság vonatkozásában a tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. számú melléklet XIII. pont 1. sora alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium gyakorolja.

1.7. Költségvetési szervek:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv: Nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Társaságnak feladata, hogy támogatást nyújtson a magyar, illetve magyarországi vállalatok számára a közvetlen irányítású uniós források elnyeréséhez.

A Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nem releváns

III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Nem releváns

IV. A szerv nyilvántartásai

Nem releváns

V. Nyilvános kiadványok

Nem releváns

VI. Döntéshozatal, ülések

Nem releváns

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem releváns

VIII. Pályázatok

Nem releváns

IX. Hirdetmények

Nincs

X. Közérdekű adatok igénylése:

A Társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.

Az igények benyújthatók a Társaság ügyvezetője részére (1074 Budapest, Dohány utca 12-14., info@mfoi.org)

 Adatkezelési és közzétételi szabályzat, valamint a közérdekű adatok igénylésének rendje:

Letöltés PDF formátumban

Adatkezelési tájékoztató letöltése PDF formátumban

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Letöltés pdf formátumban

XI. Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések

Nem releváns

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Nem releváns

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Nem releváns

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

Nem releváns

V. Működési statisztika

Nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Számviteli beszámolók

2022. évi.: beszámoló letöltés PDF formátumban
2023. évi: beszámoló letöltés PDF formátumban

II. Éves költségvetések

2022. évi üzleti terv letöltése PDF formátumban
2023. évi üzleti terv letöltése PDF formátumban

III. A költségvetés végrehajtása

Nem releváns

3.3. Költségvetések, beszámolók:

I. Foglalkoztatottak

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Letöltés PDF formátumban

 II. Támogatások:

Nem releváns

III. Szerződések: [2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)]

Letöltés PDF formátumban

Az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések:

Letöltés PDF formátumban

IV. Koncessziók

Nem releváns

V. Egyéb kifizetések

Nem releváns

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Nem releváns

VII. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv 2022. letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési terv 2023. letöltése PDF formátumban